Image
Pgs 29:2016 - richtlijn voor opslagtanks

PGS 29:2016 - Richtlijn voor opslagtanks

INTRODUCTIE PGS 29:2016 - RICHTLIJN VOOR OPSLAGTANKS

De richtlijn PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks is sinds december 2016 van kracht. Deze is primair van toepassing op bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken en daarmee vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Maar de richtlijn kan ook worden toegepast op opslagtanks die buiten dit werkveld vallen maar waarvoor geen goede regelgeving of normering voor handen is.

NORMINHOUD

De richtlijn PGS 29 heeft als algemeen doel het verkleinen van veiligheidsrisico’s. Daarbij geeft de richtlijn een helder referentiekader voor zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag voor het oprichten, gebruiken, in standhouden en inspecteren van installaties met verticale tanks. Dit is vooral van belang omdat ongewenste gebeurtenissen met deze installaties kunnen leiden tot zware ongevallen binnen en buiten het bedrijfsterrein, en tot ernstige lucht-, bodem- en waterverontreiniging. De richtlijn besteed op integrale wijze aandacht aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

TOEPASSINGSGEBIED

De publicatie PGS 29 geeft richtlijnen voor inrichtingen en bedrijven met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse tank voor de opslag van brandbare vloeistoffen. Deze richtlijnen bestaan uit voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject voor opslagtanks volgens PGS 29 is in grote lijnen hetzelfde als het certificatietraject voor drukapparatuur volgens WBDA 2016 en PED 68/2014/EU. Bureau Veritas kan hiervoor, als NL-CBIT geaccrediteerde beoordelingsinstelling, de benodigde onafhankelijke, deskundige en onpartijdige inspecties, toezicht en beoordelingen uitvoeren. Dit doen wij voor de volgende werkvelden:

  • Nieuwbouw
  • Nieuwbouw van opslagtanks
  • Intredekeuringen en grote reconstructies
  • Systeembeoordeling en Keuring voor Ingebruikneming (KvI)
  • Gebruiksfase
  • Herkeuring TBI/RBI
  • Reparatie/Wijziging
  • RBI Model- en implementatieaudits voor opslagtanks
  • IVG certificering en –toezicht
  • Schema accreditatie, certificatie en kwalificatie

ACCREDITATIE

Sinds 2018 is Bureau Veritas Industrial Services als onderdeel van Bureau Veritas Inspection and Certification the Netherlands b.v. voor het gehele werkveld van de PGS 29 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd onder registratienummer I002 (type A) en C558. Bureau Veritas Industrial Services heeft in alle bovengenoemde werkvelden ruime expertise en ervaring opgebouwd.

AANVULLENDE NORMEN

De invoering van PGS 29 heeft geleid tot een grotere harmonisatie in de omgang met verschillende soorten opslagtanks bij verschillende inrichtingen. Omdat opslagtanks onder verschillende normen zijn gebouwd, gerepareerd, gemodificeerd en onderhouden zijn er meerdere aanvullende normen van toepassing. De meest gebruikte zijn API 650, API 653, EN 14015 en EEMUA 159.