Image
VEILIGHEID EN GEZONDHEID (V&G) IN HET BOUW- OF SLOOPPROCES

Veiligheid en gezondheid (V&G) in het bouw- of sloopproces

INTRODUCTIE

De veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats moeten gedurende het bouw- of sloopproces altijd gewaarborgd blijven. Risicobeheersing is een van de belangrijkste onderdelen om goede arbeidsomstandigheden te realiseren. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij álle betrokken bouwpartijen. Dus niet alleen bij de werkgever, maar bijvoorbeeld ook bij de opdrachtgever, de ontwerpende en de uitvoerende partij.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geconcludeerd dat alle genoemde partijen tijdens het bouwtraject moeten samenwerken om de risico’s te identificeren en te beheersen. Aanleiding daarvoor was het incident in Alphen aan de Rijn, waarbij op 3 augustus 2015 twee hijskranen met brugdelen omvielen en naastgelegen woningen en winkelpanden verwoestten. Door samen de risico’s in kaart te brengen voorkomen we in de toekomst hopelijk dat de risicobeheersing bij dergelijke incidenten tekortschiet.

ARBOBESLUIT

Vanaf het initiatief voor het bouwen tot aan de onderhoudsfase zijn er allerlei regels waaraan opdrachtgevers, initiatiefnemers, ontwerpers en uitvoerders zich dienen te houden. Allemaal om gevaarlijke en ongezonde situaties te voorkomen bij diegenen die het werk moeten uitvoeren. Die verplichtingen zijn stuk voor stuk vastgelegd in de Europese richtlijnen met betrekking tot het bouwproces. Om precies te zijn in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).

NORMINHOUD

In hoofdlijnen ziet het Arbobesluit erop toe dat opdrachtgevers al in de ontwerpfase rekening houden met de arbeidsomstandigheden van de medewerkers tijdens de uitvoeringsfase. Ze moeten daarvoor een zogenaamd Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. En als in de daadwerkelijke uitvoeringsfase meerdere partijen werkzaam zijn, moeten de werkzaamheden goed gecoördineerd worden.

TOEPASSINGSGEBIED

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is in heel Nederland van toepassing op alle tijdelijke of mobiele arbeidsplaatsen waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht. Of waar deze juist worden afgebroken. De bouw- en sloopplaatsen dus. Alle betrokken bouwpartijen dienen zich aan deze regels te houden. Van werknemers tot aan adviseurs en opdrachtgevers. En omdat de wetgeving is gebaseerd op Europese richtlijnen, is deze wet- en regelgeving vergelijkbaar met die in alle andere lidstaten van de Europese Unie.

V&G PROCES

Het proces voor de veiligheid en gezondheid van een bouw- of sloopproces begint al bij het bespreken van de rol- en taakverdeling. Vervolgens moeten er afspraken worden gemaakt over de overdracht van informatie in de vorm van bijvoorbeeld een bestaand V&G-dossier of relevante rapporten als een Asbest Inventarisatie Rapport. Als deze informatie ontbreekt, zal dit eerst onderzocht moeten worden. Dit alles is nodig om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te zetten, een concreet V&G-plan te maken, die ook daadwerkelijk uit te voeren en het V&G-dossier op te bouwen dan wel uit te breiden.

Kortom: om te voldoen aan het Arbobesluit zijn er een hoop maatregelen die genomen moeten worden. Bureau Veritas kan hierin ondersteunen, of u nu gebouweigenaar, opdrachtgever, ontwerpende partij of uitvoerend aannemer bent. Zo bieden wij bijvoorbeeld begeleiding tijdens het V&G-proces, sturen we desgewenst aannemers aan op het gebied van veiligheid en gezondheid, of beoordelen we in hoeverre de betrokken partijen de regels naleven. Daarnaast houden we toezicht op de werkzaamheden, helpen we bij de risico-inventarisatie of stellen we het totale V&G-plan voor u op. En tot slot kunnen we ook de betrokken partijen instrueren en trainen.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.