Image
Toezicht op de Inspectieafdeling van de Gebruiker (IVG)

Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker (IVG)

INTRODUCTIE TOEZICHT OP DE INSPECTIEAFDELING VAN DE GEBRUIKER (IVG)

Binnen de procesindustrie maken veel bedrijven gebruik van drukapparatuur. In dit verband hebben we het over apparatuur die onder een overdruk staat van meer dan 0,5 bar. Bedrijven die beschikken over drukapparatuur en –installaties mogen deze laten beoordelen, repareren en (her)keuren door speciaal daartoe opgeleid personeel. Dit gebeurt binnen het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en conform de voorschriften Inspectieafdeling Van de Gebruiker (IVG).

NL-CBI

Bureau Veritas Industrial Services ontving op 15 oktober 2010 de status van conformiteitsbeoordelingsinstantie NL-CBI (voorheen AKI). Deze is beoordeeld en goedgekeurd door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, volgens het Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling Drukapparatuur (WCD).

Als NL-CBI vervult Bureau Veritas de rol van wettelijke toezichthouder en certificerende instantie.

TOEPASSINGSGEBIED

Het zijn met name de middelgrote en grote bedrijven in de procesindustrie die beschikken over een Inspectieafdeling Van de Gebruiker. Dit heeft te maken met het volume van de drukapparatuur- en installaties die zij ter beschikking hebben.

DIENSTVERLENING

Als NL-CBI ziet Bureau Veritas toe op de IVG-werkzaamheden van opdrachtgevers. We kijken of deze werkzaamheden volgens de geldende regels worden verricht en of ze als zodanig door bevoegde overheden kunnen worden geaccepteerd. Daarnaast draagt Bureau Veritas zorg voor de certificering ervan.

TOEZICHT IVG IN DE PRAKTIJK

De driejarige cyclus begint met een initiële toetsing, gevolgd door jaarlijks terugkerende evaluaties. Na 3 jaar kan Bureau Veritas op basis van een herbeoordeling de cyclus opnieuw verlengen voor 3 jaar.  

Dit doen we tijdens de toetsing en evaluaties:

  • We beoordelen het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm ISO 9001:2015 Dit is een basisvoorwaarde voor IVG-activiteiten
  • We toetsen in eerste instantie de aanvullende IVG-certificering Dit wordt aanvullend beoordeeld op basis van specifieke WCD-aspecten;
  • bij een positief resultaat stellen we een Certificaat van Goedkeuring IVG op
  • We evalueren de implementatie van IVG Oftewel een praktijkbeoordeling op de locatie(s) van de opdrachtgever
  • Periodiek evalueren en beoordelen we het IVG-specifieke deel van het kwaliteitsmanagementsysteem opnieuw Dit komt neer op een jaarlijkse documentbeoordeling en toetsing in de praktijk

Naast de keuring en certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van de IVG, houdt Bureau Veritas toezicht op de uitvoering van inspecties, rapportages en registraties van keuringen, uitgevoerd aan drukapparatuur door de IVG van de opdrachtgever.

Tussentijdse constructiewijzigingen en reparaties aan drukapparatuur vallen ook onder toezicht van Bureau Veritas.