Image
CERTIFICATIE NIEUWBOUW OFFSHORE PLATFORMEN

Certificatie nieuwbouw offshore platformen

INTRODUCTIE CERTIFICATIE NIEUWBOUW OFFSHORE PLATFORMEN

De Mijnbouwwet in Nederland eist dat een nieuw offshore productieplatform in de Noordzee alleen in gebruik mag worden genomen indien het in zijn geheel gecertificeerd is door een bevoegd beoordelingsinstituut. Bureau Veritas heeft meer dan 30 jaar ervaring in het certificeren van offshore platformen.

CERTIFICATIETRAJECT

De eerste stap in het certificatietraject is de design review. Daaronder valt onder andere de goedkeuring van calculaties, ontwerpcriteria en tekeningen. Vooral de in-place analysis, fatigue analysis en boat impact analysis zijn cruciaal voor de verdere bouw van het platform. Indien we tijdens een van onze controles afwijkingen vinden, kan de bouw niet verder. Bij goedkeuring van het ontwerp geeft Bureau Veritas een Design Appraisal Certificate & Report af.

De tweede stap bestaat uit het toezichthouden op de bouw van de constructies van de topside en het  jacket. Dit doen we onder andere via lasprocedures, materiaalcertificering en het uitvoeren van non-destructieve testen. De punten waarop we toezicht uitoefenen zijn vastgelegd in het Inspection Test Plan (ITP) van het project, dat is gebaseerd op de normen die ten grondslag liggen aan de Mijnbouwwet. Als voldaan is aan de eisen geeft Bureau Veritas geeft het Certificate of Construction Survey af.

De derde stap, als de constructie is vrijgegeven en getransporteerd naar de installatielocatie, bestaat uit het toezichthouden op de montage van het jacket op de zeebodem en de topside op het jacket. Als voldaan is aan de eisen geeft Bureau Veritas het Certificate of Installation Survey af.

Wanneer de bovenstaande drie certificaten zijn afgegeven, geeft Bureau Veritas als laatste een Certificate of Fitness (CoF) af – geldig voor een periode van vijf jaar - die het platform vrijgeeft voor gebruik.

JAARLIJKSE INSPECTIES

Bureau Veritas inspecteert jaarlijks de topside en het jacket, visueel en boven water, volgens het langetermijn inspectieplan. Op basis van deze inspectie geven we een Annual Survey Report uit. Het nieuwe CoF wordt uitgegeven op basis van de vijf Annual Survey Reports.

ADDITIONELE DIENSTEN

Bureau Veritas kan zonodig aanvullende inspecties uitvoeren, onder andere op het gebied van Top side piping en equipment (PED), elektrische laagspanningsinstallaties (NEN 3140, NEN 1010 en ATEX) en zeeleidingen.