EN/AS 9100 Series Certificering

EN/AS 9100 Series Certificering

INTRODUCTIE Certificering EN/AS 9100 Series

Van oudsher worden zeer strenge eisen gesteld aan de lucht- en ruimtevaart en de bedrijven die actief zijn binnen de defensie sector, een trend die zijn oorsprong vond in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vanuit het oogpunt van veiligheid en betrouwbaarheid vormt kwaliteit en continue verbetering een allesbepalende factor voor o.a. vliegtuigfabrikanten en toeleveranciers. Door de in de loop der jaren sterk toegenomen en wereldwijde concurrentie zijn de kwaliteitseisen daarnaast steeds verder geëvolueerd uit het oogpunt van efficiency en vormen ze een strikt kader als ‘license to operate’.

Onder aanvoering van de IAQG (International Aersospace Quality Group) – een wereldwijd samenwerkingsverband van de voltallige sector waaronder vliegtuigbouwers als Boeing, Lockheed Martin, McDonell Douglas, Airbus en Rolls-Royce – zijn de kwaliteitseisen en toetsingscriteria doorontwikkeld en geharmoniseerd, waarbij sectorspecifieke eisen en richtlijnen werden gekoppeld aan de basisaanpak van kwaliteitsmanagement volgens de norm ISO 9001. Op initiatief van de IAQG werd het bestaande, internationaal erkende normenkader voor kwaliteit in 2016 herzien in het licht van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

AS 9100:2016 / EN 9100:2018

In 1999 werd de managementsysteemnorm EN/AS 9100 geïntroduceerd als opvolger van de norm AS 9000 uit 1997. Dit vormde één van de stappen in een proces van internationale harmonisatie van kwaliteitseisen voor de lucht- en ruimtevaart- en defensie industrie. In 2016 werd de huidige versie van de norm – AS 9100:2016 / EN 9100:2018 – van kracht en vormt een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten m.b.t. kwaliteits- en risicomanagement en toepassing van de High Level Structure (HLS) voor systeemnormen.

TOEPASSINGSGEBIED

De EN/AS 9100 series zijn van toepassing op fabrikanten en leveranciers binnen de toeleveringsketen van de gecombineerde lucht- en ruimtevaart- en defensie industrie.

AS 9100:2016 / EN 9100:2018 is van toepassing op bedrijven die zich toeleggen op ontwerp, ontwikkeling, productie en installatie van onderdelen en systemen.

AS 9110:2016 / EN 9110:2018 is van toepassing op bedrijven die zich toeleggen op onderhoud van onderdelen en systemen.

AS 9120:2016 / EN 9120:2018 is van toepassing op bedrijven die zich toeleggen op distributie en opslag van onderdelen.

NORMINHOUD

AS 9100:2016 / EN 9100:2018  hanteert de HLS basis van de norm ISO 9001:2015 waaraan organisaties die certificering nastreven moeten voldoen als uitgangspunt, aangevuld met sectorspecifieke eisen die betrekking hebben op de sector. Tegen de achtergrond van kwaliteits- en hiermee samenhangende veiligheidscriteria legt het normkader de nadruk op het voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en beheersing en continue verbetering van de eigen bedrijfsactiviteiten.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van AS 9100:2016 / EN 9100:2018 volgt het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Deze is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Graag  meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

De norm AS 9100:2016 / EN 9100:2018 kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar – mede dankzij de High Level Structure – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (gezond & veilig werken), ISO 27001 (informatiebeveiliging) of bijvoorbeeld ISO 55001 (asset management) ook mogelijk.

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.