Image
Certificering Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven CKB

Certificering
Kabelinfrastructuur en
Buizenlegbedrijven CKB

INTRODUCTIE Certificering Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven CKB

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven – kortweg CKB – is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de kabelleg- en buizenlegbranche in Nederland. De bedoeling van deze regeling is het stimuleren en reguleren van de aspecten kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden binnen deze specifieke bedrijfstak.

CERTIFICATIEREGELING CKB

De regeling is in 2000 ontstaan en vloeit voort uit de samenvoeging van de oorspronkelijke Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven. De regeling heeft in de afgelopen jaren diverse aanpassingen ondergaan en de opeenvolgende versies uit 2003 en 2009 werden in 2014 vervangen door de huidige versie.

TOEPASSINGSGEBIED

De regeling is uitsluitend van toepassing in Nederland en is opgezet voor certificatie van kabelleg- en buizenlegbedrijven die actief zijn in de aardgas-, drinkwater-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector.

Bij kabelinfrastructuur gaat het om het aanleggen, monteren, repareren en verwijderen van kabels. Ten aanzien van het leggen van buizen heeft de norm betrekking op aanleg, onderhoud, verwijdering en reparatie van aansluitleidingen, distributie- en transportleidingen en de daarbij behorende verbindingswerkzaamheden en appendages.

NORMINHOUD

De regeling is in belangrijke mate geënt op de normen ISO 9001 certificering (kwaliteit) en VCA (veiligheid), aangevuld met sectorspecifieke eisen. De norm kent een drietal scopes, te weten kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken. Deze scopes zijn op hun beurt onderverdeeld in een aantal specifieke processen. Al naar gelang de aard van de bedrijfsactiviteiten kunnen een of meerdere van de genoemde scopes worden getoetst.

De kern van de certificatieregeling omvat de navolgende onderdelen: kwaliteitsmanagement, directieverantwoordelijkheid, management van middelen, productrealisatie, meting, analyse en verbetering, vakbekwaamheid en aanvullende eisen m.b.t. sleufloze technieken.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van de regeling volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits.

Naast de reguliere onderzoeken of audits vinden er gedurende de hele certificatiecyclus ook aanvullende projectinspecties plaats, waarvan het aantal afhangt van het aantal processen waarop de certificering betrekking heeft en het aantal bedrijfsvestigingen. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

CKB vereist voorafgaande certificering van de organisatie conform de normen ISO 9001 (kwaliteit) en VCA (VCA *, VCA ** of VCA P) (veiligheid) en kan in combinatie met aanvullende algemene en/of sectorspecifieke normen worden toegepast.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.