CERTIFICERING VEILIGHEID EN GEZONDHEID UITZENDBUREAUS VCU 

Certificering veiligheid en gezondheid uitzendbureaus vcu

INTRODUCTIE CERTIFICERING VEILIGHEID EN GEZONDHEID UITZENDBUREAUS VCU

Het voortdurend streven naar veilige werkomstandigheden en het bevorderen van de algemene gezondheid heeft ervoor gezorgd dat men ervoor gekozen heeft praktische veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten met de daaraan verbonden risico’s tijdens de werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm nl. VCA (veiligheid, gezondheid en milieuchecklist aannemers). VCA gaat het VGM-beheersysteem ten behoeve van eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers van de aannemer na. Vanuit de VCA norm is uiteindelijk een variant ontstaan die betrekking heeft op de uitzend- en detacheringsbranche: VCU. 

VCU 2011/05 

De huidige versie van de VCU norm, voortgekomen uit VCA, met gezondheid en veiligheid als kernaspecten werd in 2011 geïntroduceerd na toenemende nieuwe inzichten. Om in aanmerking te komen voor certificering conform de VCU norm dienen uitzend- en detacheringskantoren te voldoen aan de NEN 4400 norm welke vanuit een wettelijk kader eisen stelt aan onder andere personeels- en loonsadministratie. Dit met als doel het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk te vergemakkelijken en fraude te bestrijden. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De norm VCU richt zich specifiek op uitzend- en detacheringskantoren die personeel uitzenden naar VCA gecertificeerde bedrijven werkzaam in een risicovolle omgeving met verhoogde risico’s m.b.t. gezondheid en veiligheid. Meestal gaat het om enerzijds constructie- of onderhoudswerken in sectoren als werktuigbouwkunde, elektrotechniek, civiele techniek en anderzijds om technisch georiënteerde werkzaamheden waaronder isolatie, steigerbouw, reiniging enz. 

NORMINHOUD 

De norm VCU is naar analogie van de verwante certificatienormen VCA*, VCA** en VCAP opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’. Voor VCU geldt dat men dient te voldoen aan 19 mustvragen die betrekking hebben op organisatie, veiligheids- en gezondheidsbeleid, vakopleiding en ervaring, VG opleiding en medische geschiktheid, ongevallen met verzuim en bedrijfsgezondheidszorg. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Het certificatietraject van VCU volgt hetzelfde principe als alle andere generieke managementsysteemnormen, gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van drie jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van drie jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit. 

Graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden.  

AANVULLENDE NORMEN 

VCU kan worden toegepast als een op zichzelf staande certificatienorm, maar ook in combinatie met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu) of andere, sectorspecifieke certificatienormen. 

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.