Image
SCIOS Scope 8

SCIOS Scope 8
Inspectie van elektrisch materieel voor bestaande installaties

INTRODUCTIE

Volgens artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient een arbeidsplaats regelmatig te worden gecontroleerd ten behoeve van bescherming van de werknemers. Wat betreft de elektrische veiligheid van de installatie kan hieraan worden voldaan door het uitvoeren van een periodieke inspectie aan de elektrische installatie volgens SCIOS Scope 8.

Om een gelijke uitvoering van de inspectiewerkzaamheden conform Scope 8 te standaardiseren zijn diverse technische documenten opgesteld die als uitgangspunt voor de inspectie dienen te worden gebruikt. De betreffende documenten en de hieruit voortvloeiende inspectiemethodiek is voor gecertificeerde bedrijven als normatief gesteld. In een groot aantal sectoren zoals industrie, horeca en kantoren mag de inspectie alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen, zoals beschreven in het document van de ‘Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’ gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001.

Scope 8-inspectie en NEN 3140

De veiligheidsinspectie van elektrische installaties heeft de NEN 3140 als uitgangspunt. Nadrukkelijk wordt gesteld dat een Scope 8-veiligheidsinspectie geen NEN 3140-inspectie is. De norm NEN 3140 vereist de aanwezigheid van een installatieverantwoordelijke en dit is niet bij alle bedrijven specifiek geregeld. Controle van de bedrijfsvoering maakt geen deel uit van de Scope 8-inspectie.

Net als bij een NEN 3140-inspectie zal de bestaande elektrische laagspanningsinstallatie worden getoetst aan, de ten tijde van aanleg geldende versie van, de norm NEN 1010.

Indien tijdens een Scope 8-inspectie gebreken worden geconstateerd die een onmiddellijk gevaar vormen, zal de inspecteur de opdrachtgever hierover direct schriftelijk informeren.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectie wordt uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling en de Deelregeling voor Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties. Bij de inspectie worden de technische eisen voor de inspectiemethodiek toegepast, zoals onder andere omschreven in het SCIOS Technisch Document 12: Inspecties van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Aan de hand van een visuele inspectie en een controle door meting en beproeving worden tijdens het bezoek en de onderzoeksdag(en) relevante gegevens verzameld en in een inspectierapport elektrische installatie verwerkt.

Bureau Veritas Industrial Services heeft een ruime ervaring met inspecties in de utiliteit, industriële installaties, zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

INFORMATIE

Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden is op aanvraag beschikbaar via de afdeling Electrical van onze businessunit Industrial Services.