Image
CONSULTANCY BHV & PREVENTIEMEDEWERKER

BHV & preventie
medewerker

INTRODUCTIE

Werkgevers hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uw werknemers. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan de voorschriften waaraan u en uw werknemers zich moeten houden. Enkele van deze voorschriften gelden praktisch altijd. Denk aan het organiseren van preventiediensten, zoals het organiseren van bedrijfshulpverlening en het aanstellen van een preventiemedewerker.

TOEPASSINGSGEBIED

Als werkgever bent u verplicht om minimaal één preventiemedewerker te benoemen. Hebt u 25 werkgevers of minder? Dan mag u als werkgever zélf preventiemedewerker zijn. Ook bent u verplicht om een (aantal) bedrijfshulpverlener(s) (bhv’ers) aan te stellen, zelfs als u maar één personeelslid hebt. Het aantal bhv’ers is afhankelijk van onder andere de arbeidsrisico’s, de omvang en het gemiddelde aantal aanwezige personen in het bedrijf.

WETTELIJK KADER

De taken van de preventiemedewerker volgens de Arbowet (artikel 13) zijn:

  • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het samenwerken met arbodeskundigen en de medezeggenschap over de te nemen maatregelen.
  • Het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen.

De taken van de bedrijfshulpverlener volgens de Arbowet (artikel 15) zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het bedrijf.

MEERWAARDE VAN BUREAU VERITAS

De opzet van deze preventiediensten in uw bedrijf roept veel vragen op. Waar begin ik? Over welke beleidsdocumenten moet ik beschikken? Wat heb ik nodig aan mensen en opleidingen? Hoe positioneer ik de functionarissen in mijn bedrijf? Hoe benut ik ze optimaal? Wat moet ik nog verbeteren? Bureau Veritas ondersteunt uw organisatie hiermee – door middel van planvorming en implementatie, van training tot coaching on the job.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.