Image
F-Gassen - BRL 100

F- gassen - BRL 100
 

BEDRIJFSCERTIFICERING F-GASSEN VOLGENS BRL (BEOORDELINGSRICHTLIJN) 100

INTRODUCTIE

Tegen de achtergrond van de wereldwijd sterk toegenomen bewustwording rondom de schadelijke effecten van de uitstoot van broeikasgassen Kyoto protocol) en ozonafbrekende stoffen (Montreal protocol) is de (internationale) wetgeving gedurende de afgelopen decennia aanzienlijk verscherpt.

De afgeleide Europese F-gassen Verordening en Verordening Ozonlaag zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving en hebben geleid tot dwingende maatregelen die betrekking hebben op de installatie-, onderhouds- en servicebranche m.b.t. apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast

BRL 100

De beoordelingsrichtlijn BRL 100 versie 2.0 die sinds juni 2019 is vastgesteld door Rijkswaterstaat is de opvolger van voorafgaande regelingen en heeft tot doel om lekkage van F-gassen te voorkomen bij de uitvoering van installatie-, onderhouds-, en servicewerkzaamheden. Deze nieuwe versie gaat in op 1 januari 2020 zie Staatscourant nr:50334 van 12 september 2019. De aanverwante beoordelingsrichtlijn BRL 200 versie 2.0 heeft betrekking op de kennis van competentie van personeel dat met de genoemde werkzaamheden is belast.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm BRL 100 is uitsluitend van toepassing in Nederland; de beoordelingsrichtlijn is opgezet voor certificatie van bedrijven die zich toeleggen op installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van (stationaire) koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast.  Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden).

NORMINHOUD

BRL 100 is een richtlijn voor procescertificatie die gebaseerd is op de norm ISO 17065. De richtlijn omvat toetsing van een algemeen deel van de beoordelingsrichtlijn. Daarin zijn eisen opgenomen die betrekking hebben op de organisatie en kennis en competentie van personeel, alsmede de opzet, invoering en instandhouding van een onderliggend kwaliteitsmanagementsysteem.

In het kwaliteitsmanagementsysteem – dat gebaseerd is op het uitgangspunt van voortdurende verbetering – staan aspecten zoals directieverantwoordelijkheid, het nemen van voorzorgsmaatregelen om lekkage van F-gassen te voorkomen en naleving van relevante wet- en regelgeving centraal.

Naast uitvoering van de hierboven omschreven aandachtspunten van de audit omvat toetsing volgens BRL 100 ook inspecties waarin de kennis en competentie van het personeel en de opvolging van procedures en werkinstructies in de praktijk op wordt getoetst. De onderzoeksmethoden waarvan de certificatie instelling gebruik maakt zijn interviews en documentenonderzoek.

Aan de hand van recente projecten en de registraties worden de inspecties vastgesteld.

CERTIFICATIETRAJECT

In geval een organisatie nog niet beschikt over een certificaat F-gassen voor ondernemingen vindt er een initiële audit plaats die bij goed gevolg leidt tot afgifte van een voorlopig certificaat. Binnen een jaar na verstrekking van het certificaat wordt een (aanvullende) inspectie verricht die bij goed gevolg resulteert in een definitief certificaat; binnen twee jaar daarna en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar worden er een audit en een inspectie uitgevoerd.

Bij organisaties die al beschikken over een certificaat F-gassen voor ondernemingen (op basis van de huidige of voorafgaande versie van de beoordelingsrichtlijn) worden ten minste eenmaal per twee jaar een audit en een inspectie uitgevoerd.

AANVULLENDE NORMEN

BRL 100 kan als een op zichzelf staande norm worden getoetst of in combinatie met andere normen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of VCA (veiligheid), PED keuringen en inspecties van drukapparatuur.