Image
PSA-beleid

PSA-beleid

INTRODUCTIE

Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Werkgerelateerd psychisch verzuim heeft vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Met een PSA-beleid treedt u preventief op tegen deze meest voorkomende verzuimoorzaak. Maar wat is een PSA-beleid? En hoe geeft u dit vorm?

Bureau Veritas heeft veel ervaring met het ontwikkelen van beleid en het invulling geven hieraan. Op deze manier helpen we organisaties aan oplossingen voor problemen binnen dit kader. Ook uw organisatie helpen wij graag op weg. Onder andere met advies, door processen anders in te richten en door PSA-onderzoek te toetsen.

TOEPASSINGSGEBIED

Elke organisatie met personeel moet van de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plus plan van aanpak (laten) opstellen. Een PSA-beleid is een verplicht onderdeel daarvan. Waarschijnlijk zijn veel dingen al bekend binnen uw organisatie. Iedereen weet hoe je met elkaar omgaat en bij wie je moet zijn als je te veel werkdruk ervaart, of niet lekker in je vel zit. Toch is het belangrijk om deze zaken op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen – de Inspectie SZW controleert of er een PSA-beleid aanwezig is – maar ook om duidelijkheid te scheppen. Stel, u of een van de leidinggevenden is er niet. Weten uw werknemers dan wel bij wie ze terechtkunnen? En wat als een van uw werknemers een probleem krijgt met u – waar kan hij dan terecht? In een PSA-beleid zijn al dat soort zaken vastgelegd.

INHOUD PSA

Onder PSA vallen alle factoren die stress veroorzaken of een stressbeleving bij medewerkers oproepen. Denk hierbij aan agressie en geweld, werkdruk, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten.

VERPLICHTINGEN WERKGEVER

De werkgever is verplicht preventieve maatregelen te treffen [Art. 2.15 lid 2 Arbobesluit], een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA waaraan ze worden blootgesteld [Art. 3.2 Arbowet].Daarvoor is een RI&E noodzakelijk [Art. 2.15 lid 1 Arbobesluit].

VOORDELEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Het werkzame leven is te zien als een reis. Tijdens die reis kan er veel gebeuren. Als werkomstandigheden niet goed zijn, zoals psychische druk en omgang met anderen, kan er werkstress ontstaan. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim, langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. De inzet van alle betrokkenen moet daarom zijn gericht op goede werkomstandigheden en preventie van PSA.

VOORDELEN VOOR WERKGEVER

Aandacht voor PSA is belangrijk. Niet alleen omdat u wettelijk verplicht bent een PSA-beleid te voeren, maar ook omdat werkstress u geld kost. Want werkstress

  • vermindert de productiviteit;
  • vermindert de service;
  • verhoogt de kans op ongevallen;
  • is slecht voor de gezondheid van werknemers;
  • verhoogt het ziekteverzuim.

Met een goed PSA-beleid vergroot u de duurzame inzetbaarheid en de employability van uw medewerkers.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.