Image
brandveiligheidscan mini

Asset management
brandveiligheidsscan 

INTRODUCTIE 

Als eigenaar of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor alle brandveiligheidsaspecten. Vaak is dat bij nieuwbouw in orde, maar in geval van grootschalige renovaties, verandering van de functie of het gebruik van een gebouw, wijzigingen in de directe omgeving en andere aanpassingen kunnen invloed hebben op de brandveiligheidsaspecten van een gebouw. In deze gevallen dient u aan te tonen dat u er alles aan gedaan heeft om de brandveiligheid op een hoog niveau te handhaven. Een brandveiligheidsscan is een middel om dit aan te tonen. 

WAT IS HET DOEL VAN EEN BRANDVEILIGHEIDSSCAN? 

Het doel van een brandveiligheidsscan is om alle aspecten in relatie tot de brandveiligheid van een gebouw te beoordelen. Op die manier krijgen we inzicht in hoeverre uw gebouw nog voldoet aan wet- en regelgeving. Maar ook kunnen we zo beoordelen hoe brandveilig uw gebouw is en wat u kunt doen, of moet doen, om de brandveiligheid te verbeteren. 

WAT STAAT ER IN DE RAPPORTAGE? 

Tijdens de brandveiligheidsscan komen alle aspecten tot 31-12-2023 in het Bouwbesluit 2012 en vanaf 01-01-2024 in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), gerelateerd aan brandveiligheid, aan bod. In grote lijnen betekent dat een analyse op deze onderdelen: 

 • sterkte bij brand 
 • beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
 • beperking van ontwikkeling van brand 
 • beperking van uitbreiding van brand 
 • beperking van ontstaan van rook 
 • beperking van verspreiding van rook 
 • vluchten binnen een rookcompartiment 
 • vluchtroutes 
 • inrichting van rookvrije vluchtroutes 
 • voorkomen en beperking van ongevallen bij brand 
 • bestrijding van brand. 

We controleren ook of het gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan het aanwezig en volledig zijn van logboeken en eventuele vergunningen. We controleren verder of voldaan is aan de verplichting om bepaalde elementen te (laten) onderhouden of inspecteren (zoals o.a. brandblusmiddelen, brandveiligheids- en rookbeheersingsinstallaties, blusleidingen en noodverlichting). 

BUREAU VERITAS ASSET MANAGEMENT 

Bureau Veritas Asset Management richt zich op onderzoek en inspecties rondom gebouwenbeheer. Daar hoort ook het uitvoeren van brandveiligheidsscans bij. Van enkele gebouwen tot op deelgebieden of van hele gebouwportefeuilles. We helpen u desgewenst ook graag met het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren van maatregelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties veilig zijn voor gebruikers en hun omgeving en voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities.  

INFORMATIE 

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.