Image
PERIODIEKE (ATEX-)INSPECTIE EXPLOSIEVEILIG MATERIEEL

Periodic (ATEX) inspection on explosion-proof equipment

INTRODUCTION

For safety reasons, in areas with a risk of explosion, it is essential that the correct equipment has been chosen, and at least as important that this specific equipment is also properly assembled and connected. In addition, it is important that the special characteristics of the equipment deployed in an explosion-proof manner will be maintained throughout the life of these installations. This concerns the control of conditions in an explosive atmosphere, in situations where it is not possible to eliminate the risk of explosion by replacing substances.

INSPECTION METHODOLOGY

The purpose of the periodic electrical installation inspection and of the selected equipment in hazardous areas is to check that it still complies with the technical requirements and safety regulations, as well as the prevention of gas and dust explosions.

During a periodic inspection, the installed explosion-proof equipment in a zoned area is inspected in accordance with NEN-EN-IEC 60079-17.

In consultation with the installation manager, an inspection plan is drawn up in accordance with the applicable stipulations. The type of inspection and the corresponding inspection frequency are adjusted, among other things.

Often, a six-yearly detailed inspection is opted for, which is alternated with a three-yearly close inspection.

A six-yearly detailed inspection is a so-called open inspection in which the equipment is opened. Various equipment such as intrinsically safe equipment and installations for lighting and heat tracing can be inspected while operational. Inspection of equipment such as electric motors and the like can generally only be carried out when it is electrically secured. The three-yearly close inspection is an inspection type based on a manual and visual inspection, and can normally be carried out during normal operation.

INSPECTION PLAN

A widely applied inspection plan, based on a detailed inspection alternated with a close inspection, has a cycle of six years. Thereafter, it can be re-tuned or restarted.

If the entire location and scope of the inspection includes too much equipment, it can be proposed in consultation to split the inspection into, for example, three parts. In this case, part of the installation is inspected annually, resulting in a complete inspection over a lead time of three years. An additional advantage of this is that the repair work can also be carried out over three years.

INFORMATION

For additional information about our services and the possibilities, please call us on +31 88 4505720.

INSPECTIEMETHODIEK

Het doel van de periodieke inspectie van de elektrische installatie en van het gekozen materieel in ­explosiegevaarlijke gebieden, is te controleren of deze nog voldoet aan de technische eisen en veiligheidsbepalingen, evenals het voorkomen van gas- en stofexplosies.

Tijdens een periodieke inspectie wordt het geïnstalleerde explosieveilig uitgevoerde materieel in gezoneerd gebied geïnspecteerd volgens NEN-EN-IEC 60079-17.

In overleg met de installatieverantwoordelijke wordt met inachtneming van de van toepassing zijnde bepalingen een inspectieplan opgesteld. Hierbij worden onder andere het type inspectie en de bijbehorende inspectiefrequentie afgestemd.

Veelal wordt gekozen voor een zesjaarlijkse gedetailleerde inspectie (detailed inspection) welke wordt afgewisseld met een driejaarlijkse nauwkeurige inspectie (close inspection).

Een zesjaarlijkse gedetailleerde inspectie is een zogenaamde open inspectie waarbij de equipment wordt geopend. Diverse apparatuur zoals intrinsiek veilig uitgevoerde equipment en installaties voor verlichting en heat tracing kunnen tijdens bedrijf worden geïnspecteerd. Inspectie van equipment als elektromotoren en dergelijke kan over het algemeen alleen worden uitgevoerd wanneer deze elektrisch is veiliggesteld. De driejaarlijkse nauwkeurige inspectie is een inspectietype gebaseerd op een manuele en visuele inspectie en kan normaliter tijdens normaal bedrijf worden uitgevoerd.

INSPECTIEPLAN

Een veel toegepast inspectieplan, gebaseerd op een gedetailleerde inspectie afgewisseld met een nauwkeurige inspectie, kent een cyclus van zes jaar. Daarna kan deze opnieuw worden afgestemd of opnieuw worden opgestart.

Indien de gehele locatie en inspectieomvang dusdanig veel equipment omvat, kan in overleg worden voorgesteld om de inspectie in bijvoorbeeld drie delen op te splitsen. In dit geval wordt jaarlijks een deel van de installatie geïnspecteerd, wat in een doorlooptijd van drie jaar resulteert in een volledige inspectie. Bijkomend voordeel hiervan is dat ook de herstelwerkzaamheden verdeeld over drie jaar kunnen worden uitgevoerd.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.