Image
Cover CSRD

The corporate sustainability reporting directive (CSRD)

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is the new EU legislation that requires all large companies to publish regular reports on their environmental and social impact activities. It helps investors, consumers, policymakers and other stakeholders evaluate non-financial performance whilst encouraging a more responsible approach to business.

Crucially, it ensures that sustainability reporting is front of mind for large and medium-sized companies. And for the first time, the CSRD defines a common reporting framework for non-financial data.

It applies to all companies meeting at least two of the following three criteria; €40m net revenue, €20m balance sheet and more than 250 employees. Most companies above this size based in the EU and EU subsidiaries of foreign companies will fall within the scope of the CSRD – approximately 50,000 companies in total.

UNDERSTANDING THE CSRD

The CSRD reporting standards will help companies better measure and manage their exposure to Environmental, Social and Governance (ESG) related risks and become better corporate citizens by measuring, disclosing, and managing the sustainability impacts they create. It covers:

 • Environmental – for example climate change, pollution, water and marine resources, biodiversity and ecosystems, and circular economy.
 • Social – for example, diversity and inclusion, human rights, working conditions, health and safety, employee relations, pay gaps, related rights, workers in the value chain, affected communities, consumers and end-users.
 • Governance - for example, policies, risk management and internal controls, ownership and structural transparency, independence and oversight, responsible business practices, ethics, anti-corruption and executive pay fairness.

HOW CAN BUREAU VERITAS SUPPORT?

With a specialist team of sustainability experts (engineers, scientists) operating worldwide, we are well placed to provide unique understanding and insights to clients in reviewing their full range of operational activities against the new sustainability reporting standards. Companies meeting the criteria must submit their CSRD aligned report on 1 January 2024, detailing sustainability performance for the 2023 financial year. This will be a challenging process for reporting companies because data collection and auditing will require time, and collaboration across finance, operations, human resources and sustainability teams.

We are urging companies to act now. Our team works in partnership with companies, by assessing your current situation, and needs and supporting the most appropriate route to achieve compliance.

We offer a Gap analysis to review your existing organization practices and sustainability metrics against the known CSRD requirements to identify any gaps with existing processes. We also provide verification and assurance of sustainability data for voluntary declarations, NFRD and will be doing so for CSRD.

Bureau Veritas has a long track record of excellence in sustainability services and our impartiality ensures complete peace of mind.

BENEFITS

 • Prepare for compliance with the new CSRD – gain trust and credibility
 • Demonstrate sustainability performance to stakeholders
 • Attract capital investment
 • Gather data in a responsible and ethical way to inform strategies
 • Manage risks and achieve a better sustainable performance long-term
 • Identify issues or gaps to inform decision making
 • All with support from a specialist sustainability team – global leaders in QHSE and CSR

UNDERSTANDING YOUR SUSTAINABILITY REPORTING OBLIGATIONS

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) represents a significant change for organisations that affect their day-to-day operations.

Achieving compliance will unlock benefits for all businesses but some organisations may still not be aware of the full implications of these changes. Bureau Veritas is here to support you. We will help you to understand the requirements and make positive changes towards compliance, with a program of activity in the coming months.

Are you interested in a training about this new legislation? Click on the button below to stay informed.

Wat is CSRD?

De CSRD-rapportagenormen zullen bedrijven helpen om hun milieu-, sociale en bestuursgerelateerde (ESG) risico's beter te meten en te beheersen. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:

 • Milieu – bijvoorbeeld klimaatverandering, vervuiling, water en oceanen, biodiversiteit en ecosystemen, circulaire economie.
 • Sociaal – bijvoorbeeld diversiteit en inclusiviteit, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, werknemersrelaties, loonverschillen, aanverwante rechten, werknemers in de value chain, getroffen gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers.
 • Bestuur - bijvoorbeeld beleid, risicobeheer en interne controles, structurele transparantie, onafhankelijkheid en toezicht, verantwoorde bedrijfspraktijken, ethiek, anticorruptie en billijke beloning van bestuurders.

Hoe kan Bureau Veritas ondersteunen?

Met een gespecialiseerd team van duurzaamheidsexperts (ingenieurs, wetenschappers) die wereldwijd actief zijn, kunnen wij inzichten bieden aan klanten bij het beoordelen van hun volledige scala aan operationele activiteiten aan de hand van de nieuwe normen voor deze duurzaamheidsrapportage. Bedrijven die aan de criteria voldoen, moeten op 1 januari 2024 hun op de CSRD afgestemde rapportage indienen, waarin de duurzaamheidsprestaties voor het boekjaar 2023 worden beschreven. Dit zal een uitdagend proces zijn voor rapporterende bedrijven, omdat het verzamelen en controleren van gegevens tijd en samenwerking tussen teams van financiën, operations, human resources en duurzaamheid vergen.

We dringen er bij bedrijven op aan nu in actie te komen. Ons team werkt samen met bedrijven door de huidige situatie en behoeften te beoordelen en de meest geschikte route te ondersteunen om naleving van de eisen te borgen.

We bieden een Gap-analyse om uw bestaande organisatiepraktijken en duurzaamheidsstatistieken te toetsen aan de bekende CSRD-vereisten om eventuele hiaten in bestaande processen te identificeren.

Bureau Veritas heeft veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheidsdiensten. Onze onpartijdigheid zorgt voor volledige gemoedsrust omtrent deze nieuwe regelgeving.

De voordelen

 • Bereid u voor op naleving van de nieuwe CSRD – win vertrouwen en geloofwaardigheid
 • Bied transparantie over duurzaamheidsprestaties aan belanghebbenden
 • Trek kapitaalinvesteringen aan
 • Verzamel gegevens op een verantwoorde en ethische manier
 • Beheers risico's en bereik een betere duurzaamheidsprestatie op lange termijn
 • Identificeer problemen of hiaten ten behoeve van besluitvorming
 • Allemaal met ondersteuning van een gespecialiseerd duurzaamheidsteam - wereldleiders op het gebied van QHSE en CSR

Bent u geïnteresseerd in een training over deze nieuwe wetgeving? Klik op de button hieronder om op de hoogte te blijven.