Image
Inspectie van elektrische uitrusting machines

Machineveiligheid

Een fabrikant brengt een machine in de handel op de Europese markt. Een kopende partij schaft deze machines aan en stelt die ter beschikking aan haar medewerkers. Maar hoe kan een kopende partij vertrouwen op de juiste en veilige werking van de machine? En hoe wordt oneerlijke concurrentie op de veiligheid binnen het vrijhandelsverkeer in de Europese Economische Ruimte (EER) voorkomen? Het antwoord: door middel van de Europese productrichtlijn 2006/42/EC, ook wel de Machinerichtlijn genoemd. 

  1. Vrij verkeer van machines binnen de Europese vrije handelsgrenzen
  2. Verhandelen van machines met een minimum gelijkwaardig veiligheidsniveau

De richtlijn geldt voor alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), bestaande uit alle landen binnen de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Lichtenstein. De Machinerichtlijn is sinds 1 januari 1995 van kracht. 

Als fabrikant van een machine wilt u dat uw product in overeenstemming is met de Europese Machinerichtlijn, wanneer u deze in de handel brengt. Als afnemer of inkoper van een machine, wilt u zeker weten dat u deze machine veilig ter beschikking kunt stellen aan uw werknemers. Voor een groot aantal categorieën machines doorloopt een fabrikant namelijk zelf de conformiteitsbeoordeling, zonder verplichte toetsing van een notified / 3rd party. 

Bureau Veritas Riskcontrol kan hierbij de uitkomst bieden, door in beide gevallen te voorzien in een onafhankelijke conformiteitsbeoordeling. Dit betekent dat wij beoordelen in hoeverre de benodigde machinedocumentatie aanwezig is en of de machine in overeenstemming is met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn. 
 

Is de Machinerichtlijn 2006/42/EC verplicht?

De Machinerichtlijn is een Europese wet die juridisch bindend is en die boven de wetten van de individuele lidstaten staat. Iedere lidstaat moet de eisen die in een Europese richtlijn staan opnemen in de nationale wetgeving. In Nederland is de Machinerichtlijn opgenomen in de Warenwetbesluit-machines. Ondanks dat de term 'richtlijn' doet vermoeden dat er geen sprake is van een wettelijk bindend karakter, is dit wel degelijk zo. 

Bureau Veritas Riskcontrol

Als het u gaat om zekerheid, een pragmatische aanpak en technische expertise, dan kiest u voor Bureau Veritas Riskcontrol. Wij hebben ruime ervaring in het ondersteunen van fabrikanten bij de conformiteit van haar producten en het toetsen van ontwerpaspecten en documentatie. Ook hebben wij jarenlange ervaring in het beoordelen van ingekochte machines voor bedrijven die in aanvulling van de CE-markering van de fabrikant, zeker willen stellen dat zij veilig materieel ter beschikking stellen aan haar werknemers. 

Wij kunnen u dus ontzorgen door onder andere:

  • Het opstellen van de benodigde risicobeoordeling volgens de NEN-EN-ISO 12100,  NPR-ISO en TR 14121-2;
  • Een beoordeling op uw ontwerp en machinedocumentatie;
  • Controle op de vereiste betrouwbaarheid van de veiligheidscircuits in uw machinebesturing (PL/SIL);
  • Conformiteits-/overeenstemmingsbeoordeling van nieuwe machines volgens de Machinerichtlijn;
  • Conformiteits-/overeenstemmingsbeoordeling van bestaande machines volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen;
  • Witnessing van de fabrieks-/site testen (FAT/SAT);
  • Het opstellen en het implementeren van een LOTO(TO) beleid.