CERTIFICERING MILIEU- MANAGEMENT- SYSTEEM ISO 14001:2015

CERTIFICERING MILIEU- MANAGEMENT- SYSTEEM ISO 14001:2015

Doorheen de jaren is het besef gegroeid dat bescherming van het milieu en het terugdringen van de milieubelasting een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van zowel nationale en internationale overheden als van bedrijven. Omdat MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol innemen hebben nationale en internationale initiatieven gezorgd voor een verdere structurering van de milieuwet- en regelgeving.

Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote investering in een sterk milieubeleid binnen bedrijven en instellingen, dat door middel van een internationaal erkende norm kan worden gecertificeerd. Een voorbeeld hiervan is de Europese EED (European Energy Directive) wetgeving rondom energiereductie en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot. De norm ISO 14001, aangevuld met norm CO2 Reductiemanagement, wordt daarbinnen gebruikt als de methodiek om aan dit wettelijke kader te voldoen (een alternatief voor de in de praktijk minder toegepaste combinatie ISO 14001 en ISO 14051).

ISO 14001:2015

Steeds verdere ontwikkelingen in milieugericht denken hebben gezorgd voor de laatse nieuwe versie van de internationaal erkende norm ISO 14001:2015. De procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfsactiviteiten staan in het teken van voortdurende verbetering, klanttevredenheid, efficiëntie en risicomanagement waarbij men uiteraard ook moet voldoen aan de wet- en regelgeving. De norm ISO 14001 is actueler dan ooit omdat men steeds harder op zoek gaat naar en inzet in, het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie als basis voor duurzame ontwikkeling.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm ISO 14001 voor milieumanagement is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op eender welke organisatie, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD

Het schema van de norm ISO 14001:2015 is opgebouwd rondom een aantal kernfactoren die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer bepaald de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015-versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en het managen van potentiële milieurisico’s in bedrijfsvoering. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 14001:2015 volgt hetzelfde principe als alle andere generieke managementsysteemnormen, gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden. 

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 14001 (milieumanagement) kent dezelfde basisstructuur als bijvoorbeeld de normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (gezond en veilig werken), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 50001 (energiemanagement). Dit maakt dat de ISO 14001 norm ook in combinatie kan worden gezet met één of meer van bovengenoemde ISO normen. Daarnaast kan de norm ook gecombineerd worden met andere nationale, internationale of branchespecifieke normen. Zoals eerder aangegeven zorgt de combinatie van ISO 14001 en CO2 Reductiemanagement ervoor dat u kan voldoen aan de verplichtingen van de EED energiewetgeving.