certificering diervoeder veiligheids systeem gmp+ 

Certificering
diervoeder
veiligheids
systeem GMP+ 

INTRODUCTIE 

Veilig voedsel houdt rechtstreeks verband met de veiligheid van diervoeders. Door een aantal ernstige incidenten met besmette of verontreinigde dier- en mengvoeders in binnen- en buitenland werd deze relatie onder de aandacht gebracht. Als reactie op deze incidenten, die risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrachten, nam het Productschap Diervoeder in 1992 het initiatief om een normatief toetsingskader te ontwikkelen voor diervoederveiligheid, aangeduid als Good Manufacturing Practices (GMP). 

gMP+ 

De oorspronkelijke, Nederlandse GMP-norm werd sinds de eerste versie meerdere keren aangepast, onder invloed van de toenemende internationalisering, de wereldwijde handelsstromen van voedingsmiddelen en diervoeders, en de noodzaak tot internationale harmonisatie van diervoederveiligheid. Met de integratie van de ISO 9001-kwaliteitsmanagementeisen, de HACCP-voedselveiligheidsprincipes en andere relevante eisen ontstond eind jaren negentig een normenkader dat inmiddels wereldwijd wordt toegepast en erkend. 
 
Na een tussentijdse herijking van de GMP-norm werd in 2006 het normenkader GMP+ geïntroduceerd, gevolgd door de introductie van de module GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) in 2010 en de module GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) in 2014. 

GMP+ FSA heeft betrekking op diervoederveiligheid en vormt het leidende normenkader in volume (aantal gecertificeerde bedrijven). 

GMP+ FRA speelt in op de toenemende bewustwording in de internationale diervoederindustrie wat betreft duurzaam ondernemen, waarin de aspecten milieu, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn centraal staan. 

NORMINHOUD 

De GMP+-norm stelt eisen aan directieverantwoordelijkheid, product- en procesinformatie, het basisvoorwaardenprogramma volgens de HACCP-norm, gevarenanalyse, specifieke beheersmaatregelen, normen en kritische grenswaarden, monitoring en meting, corrigerende acties en maatregelen, validatie en verificatie, en documentatie en registratie. 
 
Vanaf 1 juli 2019 geldt een nieuwe, aanvullende eis die voorschrijft dat alle GMP+-gecertificeerde bedrijven de analyses die zij laten uitvoeren moeten onderbrengen bij GMP+-geregistreerde laboratoria. 
 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een wijziging van de GMP+ FSA-module. De basisbeginselen blijven behouden; het borgen van diervoederveiligheid blijft de primaire verantwoordelijkheid van de te certificeren organisatie. De normmodule zal ‘doelvoorwaarden’ gaan voorschrijven waaraan bedrijven moeten voldoen en zal worden afgestemd op andere internationaal geaccepteerde normen, zoals ISO 22000. 

TOEPASSINGSGEBIED 

GMP+ is van toepassing op de volledige productie- en toeleveringsketen van diervoeders. Deze bestaat uit producenten van voedermiddelen, transportbedrijven, verladers, op- en overslagbedrijven, laboratoria, tussenhandelaren en handelaren in mengvoeders. 
 
Om diervoederveiligheid in de gehele keten na te streven, mogen GMP+-gecertificeerde bedrijven uitsluitend gebruikmaken van leveranciers die gecertificeerd zijn volgens de GMP+-norm of een gelijkwaardige norm. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Het certificatietraject van GMP+ volgt het patroon van andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van drie jaar. 
 
Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel ‘Fase 1- en Fase 2-audit’ of ‘certificatieaudit’ genoemd, zullen we de gecertificeerde organisatie jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken noemen we ‘surveillance audits’. 
 
De GMP+-eist dat bij in Europa gevestigde productiebedrijven een van deze tussentijdse onderzoeken onaangekondigd plaatsvindt. Dat komt voort uit de eisen die andere diervoederveiligheidsschema’s hanteren. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van drie jaar opstarten, die opnieuw begint met een certificatieaudit. 

AANVULLENDE NORMEN 

Een organisatie kan de norm GMP+ inzetten als volwaardig managementsysteem, maar combinaties met andere managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 22000 (voedselveiligheid), HACCP (voedselveiligheid – aflopend in 2021) of met andere sectorspecifieke normen. 

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.