CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDS SYSTEEM BRC AGENTS & BROKERS

Certificering
voedselveiligheids
systeem BRC agents
& brokers

INTRODUCTIE CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM BRC AGENTS & BROKERS

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt in internationaal verband al decennia lang een primair punt van aandacht voor mondiaal actieve organisaties zoals de Verenigde Naties en aanverwante instellingen zoals de World Health Organization (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang voor de volksgezondheid en de invloed van voedselveiligheid op de internationale handel.

Onder regie van de WHO werden de HACCP criteria (Hazard Analysis and Critical Control Point) ontwikkeld als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne. HACCP is een inmiddels wereldwijd toegepaste, gestructureerde methode om alle relevante risico’s in voedingsmiddelen en diervoeders te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en vormt de basis voor vrijwel iedere certificatienorm m.b.t. voedselveiligheid.

BRC AGENTS & BROKERS – VERSIE 2

In 1996 ontstond het British Retail Consortium (BRC), een samenwerkingsverband van Engelse retailers dat als doel had om (inter)nationale harmonisatie van voedselveiligheid door normering en dito toetsing in de keten te bewerkstelligen.

Dit initiatief leidde in 1998 tot de introductie van de BRC Food Safety Standard, gevolgd door hiervan afgeleide normen zoals BRC Packaging & Packaging Materials, BRC Consumer Products, BRC Storage & Distribution en BRC Agents & Brokers.

De oorspronkelijke norm BRC Agents & Brokers heeft sinds de introductie van de eerste versie in 2014 diverse aanpassingen en upgrades ondergaan, de huidige versie 2 werd geïntroduceerd in 2018.

TOEPASSINGSGEBIED

De BRC Agents & Brokers norm heeft een specifiek karakter in de zin dat deze van toepassing is op organisaties die zich richten op handel, waaronder import en export, van voedingsmiddelen, verpakkingsmiddelen en consumentenproducten, maar niet zelf rechtstreeks producten produceren en/of leveren aan de eindgebruiker. De betreffende bedrijven kunnen daarnaast activiteiten uitbesteden, zoals opslag, distributie, productie, keuring en verpakking van producten.

NORMINHOUD

BRC Storage & Distribution omvat 5 kernonderdelen die betrekking hebben op de navolgende onderwerpen: organisatiestructuur en voortdurende verbetering, gevaren- en risico analyse, productveiligheid- en kwaliteitsmanagementsysteem, management van leveranciers en uitbestede diensten en personele aspecten (training en competentie).

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van de norm BRC Agents & Brokers volgt een patroon dat in enige mate afwijkt van generieke managementsysteemnormen (zoals bijvoorbeeld ISO 22000).

BRC hanteert een vaste cyclus van 1 jaar zonder tussentijdse onderzoeken of surveillance audits. De (eerste) cyclus wordt aangevangen met een initiële- of certificatie audit en na 1 jaar volgt een hercertificatie audit als start van een nieuwe, eenjarige certificatiecyclus. In geval van ernstige afwijkingen die geconstateerd worden tijdens de initiële of hercertificatie audit wordt de cyclus – en daarmee de geldigheid van het certificaat – verkort tot een half jaar.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

De norm BRC Agents & Brokers kan als een op zichzelf staande certificatienorm worden toegepast, maar combinaties met algemene managementsysteemnormen – zoals ISO 9001 (kwaliteit) – of thema-specifieke normen zoals ISO 22000 of FSSC 22000 zijn ook mogelijk.